Wat is Remedial Teaching?
Remedial Teaching (RT) wil zeggen dat er extra ondersteuning  verleend wordt aan leerlingen met een bepaalde leer- of gedragsprobleem/stoornis. Deze hulp is afgestemd op de specifieke ondersteuningsbehoeften van de individuele leerling en is primair gericht op het leerproces, veelal taal of rekenen. Op veel scholen wordt remedial teaching aangeboden. Een school mag echter zelf prioriteiten stellen en is niet verplicht RT aan te bieden. Er dient wel een zorgtraject te zijn, waarvan de inrichting door het hele team wordt bepaald alhoewel de richtlijnen en regels door het ministerie van OC&W zijn gesteld.
Remedial teacher
Een professioneel remedial teacher (RT-er) geeft op maat vakkundige hulp aan leerlingen die vastgelopen zijn in het onderwijsleerproces op een basisschool of op een school voor voortgezet onderwijs. Deze hulp kan op school worden gegeven of in de eigen praktijk. De remedial teacher is een bevoegd leerkracht (PO of VO) en heeft zich gespecialiseerd als Master SEN (special educational needs).

Het beroep van remedial teacher is geen beschermd beroep. Iedereen kan zich remedial teacher noemen en als zodanig aan de slag gaan. De Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers was in 1995 de eerste vereniging in het onderwijs die een eigen beroepsprofiel en een gedragscode opstelde. Om de kwaliteit van remedial teaching en de professionaliteit van remedial teachers te kunnen garanderen heeft de LBRT de kwaliteitsregistratie ingesteld.

RT In het kort
• individuele begeleiding
• handelingsgericht werken: signalering, diagnostisering, remediëring, evaluatie
• doelgericht en intensief werken met een leerling
• hulp op maat n.a.v. een hulpvraag
• aanleren van vaardigheden om met leerprobleem /-stoornis te kunnen omgaan
• ervoor zorgen dat de leerling op zijn/haar eigen school kan blijven
• een plan maken dat in de groep gebruikt wordt wanneer de RT’er er niet bij is
• informatie verstrekken aan het kind en zijn omgeving (school en ouders)