1. Dit document beschrijft de rechten en verplichtingen van ToTop, Praktijk voor Talentbegeleiding en Remedial Teaching en haar cliënten. De cliënt is hierbij meestal de ouder/verzorger van een leerling met een hulpvraag.
 2. ToTop verleent haar diensten conform de gedragscode zoals beschreven bij de LBRT (Landelijke Beroepsvereniging Remedial Teachers) De code beschrijft o.a. de geheimhoudingsplicht, administratieve plicht en aspecten van professionaliteit van de remedial teacher. De code is bij de LBRT op te vragen.
 3. Onder RT wordt in deze algemene voorwaarden verstaan het bieden van pedagogisch en/ of didactische hulp.
 4. De ouders geven ToTop naar beste weten de informatie en de medewerking die redelijkerwijs nodig is om RT begeleiding te geven.
 5. De RT’ er zal slechts na schriftelijke goedkeuring van de ouders informatie inwinnen bij derden, zoals bij school.
 6. ToTop hanteert tarieven zoals deze staan op de website. ToTop houdt het recht op wijzigingen, hierover wordt u vooraf geïnformeerd.
 7. Betalingen op factuur dienen binnen twee weken na het krijgen van een factuur voldaan te worden. Als niet aan het betalingstermijn voldaan wordt, geven we dit uit handen aan derden. De kosten hieraan verbonden zijn dan voor uw rekening. Afspraken die minder dan 24uur voor de afspraak worden afgemeld worden conform het uurtarief in rekening gebracht.
 8. ToTop heeft een inspanningsverplichting. Dit houdt in dat ik mij volledig zal inspannen om zo optimaal mogelijk te begeleiden. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag en op het kind. Resultaat garantie kan ik niet geven.
 9. In het geval dat gestelde doelen niet bereikt zijn, zal advies gegeven worden over mogelijkheden voor het vervolgtraject. Ligt de hulpvraag buiten de deskundigheid van ToTop, dan wordt u doorverwezen naar een andere vorm van hulpverlening.
 10. De RT’ er richt een dossier in met betrekking tot de behandeling van de leerling. Zij houdt in het dossier gegevens bij omtrent de toestand en de vorderingen van de leerling en de uitgevoerde handelingen. De RT’ er verstrekt desgevraagd aan de ouders inzage en afschrift van het dossier.
 11. ToTop is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van meegebrachte eigendommen van kind of ouder tijdens de begeleiding.
 12. De lengte van de begeleiding wordt in onderling overleg overeengekomen. Om de 12 weken vindt er een (tussentijdse) evaluatie plaats middels een verslag. Hierin wordt tevens aangegeven of voortduren van de begeleiding zinvol of noodzakelijk is. Mogelijk vindt doorverwijzing naar andere disciplines plaats.
 13. De RT vindt bij de ToTop plaats. In uitzonderlijke gevallen kan de RT bij de leerling thuis plaats vinden. Bij behandeling bij de leerling thuis worden reistijd en reiskosten in rekening gebracht.
 14. De tijdstippen waarop de RT wordt verleend wordt in overleg met de ouders bepaald.
 15. In de schoolvakanties vindt er geen RT plaats, tenzij anders wordt afgesproken.
 16. ToTop heeft het recht de voorwaarden, zonder voorafgaande aankondiging, te wijzigen.